Cursus Sportmassage verplaatst naar september 2024

De opleiding sportmassage staat open voor iedereen, jong of oud, man of vrouw, LBO of academisch geschoold. Kortom voor iedereen die betrokken is bij de mens en zijn verzorging binnen of buiten de sport.

Binnen de sport kan het een waardevolle aanvulling zijn voor hen die al beroepshalve in de sport werkzaam zijn, zoals leerkrachten lichamelijke opvoeding, trainers, zweminstructeurs en coaches. Ook leiders of begeleiders van sportteams of individuele sporters kunnen door het behalen van hun sportmasseur diploma hun waarde voor de sporter(s) belangrijk verhogen. Maar natuurlijk kan sportmassage ook het vertrekpunt zijn om actief te worden in het sportverzorgingstraject. Daarnaast zijn er ook sporters die via de opleiding sportmasseur hun kennis over het menselijk lichaam uitbreiden.

Buiten de sport kan de kennis van een verantwoorde massagebehandeling een waardevolle aanvulling zijn voor schoonheidsspecialistes, pedicuren, podotherapeuten, Caesartherapeuten, verpleegkundigen en dergelijke.

Toelatingseisen

Om de cursus sportmasseur te gaan volgen zijn er geen specifieke vereisten. Wat niet wil zeggen dat de opleiding eenvoudig is. Een MBO denk-, leer- en werkniveau is gewenst. Maar de ervaring leert, dat de wil om het diploma te behalen en het met regelmaat studeren en oefenen, een goede basis vormt, meer nog dan een hoge vooropleiding. Om in aanmerking te komen voor onze verkorte opleiding moet er minimaal een vooropleiding geneeskunde, MOP, fysiotherapie, oefentherapie Mensendieck of Cesar, akte LO of in opleiding aanwezig zijn.

Cursusinformatie

De sportmasseuropleiding van Medi Sport Fysiotherapie gaat in op alle aspecten van de theorie en de praktijk. Medi Sport Fysiotherapie leidt op voor het officiële diploma van het Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS). Met dit diploma heb je een erkend bewijs van je vakmanschap. Het grootste deel van onderwijs is ingericht op het competent opleiden. Dit houdt in dat je als leerling een portfolio gaat aanleggen tijdens je opleiding waar alle benodigde aspecten voor het behalen van je diploma in komen te zitten.

De volgende vakken worden tijdens de opleiding gedoseerd:
Theorie:

 • Anatomie: leer van de bouw van het menselijke lichaam
 • Fysiologie: leer van de levensverrichtingen, lichaamsprocessen van de verschillende organen en orgaanstelsels
 • Sportmassage/ sportverzorging
 • EHBSO
 • Kwaliteitszorg

Praktijk:

 • EHBO algemene ongevallen
 • EHBSO Sport ongevallen
 • Reanimatie
 • Krampbestrijding
 • Anamnese
 • Inspectie
 • Functie onderzoek
 • Opstellen behandelplan
 • Tapen/bandageren
 • (Sport)massage

De docenten van Medi-Sport Fysiotherapie hebben veel ervaring in het vak. De praktijkdocenten zijn NGS-examinatoren wat als voordeel heeft dat zij goed in staat zijn om op te leiden voor het NGS-diploma. Het aantal deelnemers per cursusgroep is beperkt. Daardoor hebben de docenten alle mogelijkheden voor een optimale begeleiding en zijn zij in staat achterstand of problemen in een vroegtijdig stadium te signaleren. Daarnaast zijn de docenten natuurlijk het eerste aanspreekpunt voor vragen over de theorie en de praktijk.

Het theorie-examen kan een ieder in de maanden februari, maart en april ondergaan. Dit kan op een van de 20 examenplaatsen in Nederland. Het examen bestaat uit 100 MC vragen. Wanneer men is geslaagd voor het theorie-examen dan volgt het praktijkexamen, welke eind mei en in de maand juni in het midden van het land worden afgenomen.

Het praktijkexamen duurt 60 minuten en bestaat uit een proeve van bekwaamheid. Aan de hand van een casus noemt men de belangrijkste aspecten uit de anamnese, inspectie en functie-onderzoek en stelt men een behandelplan op. Aan de hand hiervan wordt er een behandeling gevraagd in de vorm van een massage of tapen/bandageren. Na het succesvol afronden van de cursus ontvang je het officiële diploma van het Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS).

De cursus sportmasseur 2023-2024 is geannuleerd. De volgende cursus, vanaf september 2024, vindt plaats in onze praktijk in Born.

Leermiddelen

De leer- en hulpmiddelen voor de cursus bestaan uit:
1 Cursusmap
1 Handboek Sportmassage (Snellenberg)
1 Aluminium koffer, voorzien van sportverzorging artikelen.
1 Sesam atlas

Deze leermiddelen zijn in het cursusgeld inbegrepen en worden aan het begin van de opleiding verstrekt.

Duur

De opleiding 2023 is geannuleerd. De volgende cursus start in september 2024 en loopt door tot in de zomer van 2025. De opleiding omvat 28 tot 32 lesavonden van 4 lesuren, het aantal lessen is afhankelijk van de groepsgrootte. De locatie is Medi Sport Fysiotherapie, Parkweg 5, 6121 HV Born. 

Lesavonden op maandag

De lesavonden bestaan uit:
22 avonden ½ theorie en ½ praktijk. 2 avonden praktijk EHBO, leidend tot een volledig EHBO-diploma incl. reanimatie (theorie via e-learning). De overige avonden zijn volledig praktijk of examentraining. De lesavonden zijn op maandagavond en vinden plaats op onze locatie in Born: Parkweg 5, 6121 HV. De lesavond (zowel theorie als praktijk) duurt normaliter 4 uur, inbegrepen een korte pauze. De les begint om 19.00 uur en eindigt om 22.40 uur.

Masseren leer je het beste, niet alleen door te doen, maar ook door te ervaren. Op de praktijkavonden wordt dan ook op elkaar geoefend. Het gemiddeld aantal cursisten bedraagt 24, dus 12 werkplekken.

Studiebelasting

Naast de 28 tot 32 lesavonden moet je rekenen op een studiebelasting van 6 tot 9 uur per week, afhankelijk van vooropleiding en persoonlijke kwaliteiten.

Algemene voorwaarden

Inschrijvingen

Inschrijving kan slechts geschieden door het opsturen van de volledig ingevulde cursusovereenkomst en gelijktijdig overmaken van het inschrijfgeld op IBAN NL39 INGB 0673 4762 35 t.n.v. Medi-Sport VOF te Geleen. Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. De cursusovereenkomst dient te worden ondertekend. Eventueel dient de naam van het bedrijf of vereniging ingevuld te worden door diegene, die voor betaling van het cursusgeld aansprakelijk is. Hetzelfde geldt voor een werkgever die voor meerdere werknemers een cursusovereenkomst aangaat. Na ontvangst van cursusovereenkomst en inschrijfgeld ontvang je via e-mail de factuur voor de cursusgelden, dit is tevens een bevestiging van jouw inschrijving.

Cursusduur en opzegging

Men verbindt zich bij inschrijving voor de gehele cursus. De studieovereenkomst wordt altijd onmiddellijk ontbonden bij overlijden van de cursist.
Vanuit het instituut kan de opleiding ontbonden worden als de cursist zijn financiële verplichtingen niet of niet op tijd nakomt. De wederzijdse rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit deze overeenkomst, eindigen zodra deze is ontbonden.

Inschrijfgeld

Door het overmaken van het inschrijfgeld wordt er voor jou een plaats gereserveerd voor het beoogde schooljaar. Besluit men later niet met de cursus te starten dan komt het inschrijfgeld aan de instelling, als tegemoetkoming in de reserverings- en administratiekosten.

Betalen cursusgeld

Het cursusgeld dient vooraf betaald te worden, Door overmaking van cursusgeld wordt de gereserveerde plaats definitief de jouwe. Het is eventueel mogelijk om in termijnen te betalen. Er wordt geen korting gegeven bij reeds eigen aangeschafte materialen. Voor meer informatie zie studiekosten. Bij tussentijds stoppen van de cursus kan er geen geld worden teruggevorderd en zijn de eventuele openstaande termijnen in 1x opeisbaar.

Auteursrecht

Het auteursrecht op het lesmateriaal van Medi-Sport VOF berust bij de instelling. Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Medi Sport VOF.

Algemeen

We houden ons te allen tijde het recht voor wijzigingen aan te brengen met betrekking tot de gegevens die op de website zijn vermeld. Bij wanbetaling komen alle kosten door renteverlies, incasso-, gerechtskosten en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de inschrijver. De studieleiding houdt zich het recht voor onder opgaaf van redenen de opleiding te annuleren. In dat geval wordt het inschrijfgeld en eventuele andere overmakingen teruggestort.

Studiekosten (deze worden nader bekend gemaakt!)

Inschrijven:
Het inschrijfgeld bedraagt 50 euro.

Indien de inschrijving NIET wordt doorgezet komt het inschrijfgeld ten goede aan het opleidingsinstituut, als tegemoetkoming in administratie- en reserveringskosten.

Cursusgelden:

a. Betaling ineens voor aanvang van de opleiding.
- Lesgeld:                               980 euro
- Verzorgingspakket:     170 euro
- Lesboeken:                       150 euro
- EHBO + reanimatie + e-learning , 140 euro zelf te voldoen aan Rode Kruis.


b. Betaling in termijnen
- 1e termijn: voor aanvang van de opleiding: 600 euro
- 2e termijn: afhankelijk van het gekozen pakket 
- 3e termijn: afhankelijk van het gekozen pakket 

Bij betaling in termijnen komen er eenmalig 50 euro aan administratie kosten bij.

Betaling in 3 termijnen is mogelijk. De eerste termijn dient voor aanvang van de cursus betaald te worden. U ontvangt van ons een factuur van het totaal bedrag met de uiterlijke betaaldata. Examengeld theorie digitaal + praktijk/assessment 292 euro ** Examengeld te voldoen aan NGS.

** Tarieven NGS-examen onder voorbehoud

Inschrijfformulier

Hierbij het INSCHRIJFFORMULIER.

Meer informatie

Neem contact op met Medi Sport Fysiotherapie in Geleen: tel. 046 - 474 34 34 of stuur een e-mail: info@medi-sport.nl