Inschrijvingen
Inschrijving kan slechts geschieden door het opsturen van de volledig ingevulde cursusovereenkomst en gelijktijdig overmaken van het inschrijfgeld (€25,-) op bankrekeningnummer 67.34.76.235 t.n.v. Medi-Sport VOF te Geleen. Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. De cursusovereenkomst dient te worden ondertekend. Eventueel dient de naam van het bedrijf of vereniging ingevuld te worden door diegene, die voor betaling van het cursusgeld aansprakelijk is. Hetzelfde geldt voor een werkgever die voor meerdere werknemers een cursusovereenkomst aangaat. Na ontvangst van cursusovereenkomst en inschrijfgeld ontvang je via E-mail bevestiging van plaatsing.

Cursusduur en opzegging
Men verbindt zich bij inschrijving voor de gehele cursus. De studieovereenkomst wordt altijd onmiddellijk ontbonden bij overlijden van de cursist. Vanuit het instituut kan de opleiding ontbonden worden als de cursist zijn financiële verplichtingen niet of niet op tijd nakomt. De wederzijdse rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit deze overeenkomst, eindigen zodra deze is ontbonden.

Inschrijfgeld
Door het overmaken van het inschrijfgeld wordt er voor jou een plaats gereserveerd voor het beoogde schooljaar. Besluit men later niet met de cursus te starten dan komt het inschrijfgeld aan de instelling, als tegemoetkoming in de reserverings- en administratiekosten.

Betalen cursusgeld
Het cursusgeld dient vooraf betaald te worden, Door overmaking van cursusgeld wordt de gereserveerde plaats definitief de jouwe. Het is eventueel mogelijk om in termijnen te betalen. Voor meer informatie zie studiekosten.

Auteursrecht
Het auteursrecht op het lesmateriaal van Medi-Sport VOF berust bij de instelling. Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Medi-Sport VOF.

Algemeen
We houden ons te allen tijde het recht voor wijzigingen aan te brengen met betrekking tot de gegevens welke op de website zijn vermeld. Bij wanbetaling komen alle kosten door renteverlies, incasso-, gerechtskosten en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de inschrijver.  De studieleiding houdt zich het recht voor onder opgaaf van redenen de opleiding te annuleren. In dat geval wordt het inschrijfgeld en eventuele andere overmakingen teruggestort.